ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក ក្រុមហ៊ុន Grandis Timber Ltd ជាក្រុមហ៊ុនដាំដុះព្រៃឈើពាណិជ្ជកម្ម ដែលទទួលបានមូលនិធិពី ប្រទេសដាណឺម៉ាកដោយផ្តោតលើការបង្កើតចម្ការឈើ ដែលរិចរិលនៅលើដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ច​ ស្ថិតនៅ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ។ ក្រុមហ៊ុន Grandis Timber Ltd បានទទួល សញ្ញាប័ត្រ FSCTM ដំបូងគេ នៅកម្ពុជា តាំងពីឆ្នាំ ២០១៣ ដោយសារតែ​យើងមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះការការពារសង្គម និងបរិស្ថាន ក៏ដូចជាការ…
Government & Community Relations Assistant   Grandis Timber Co Ltd., is a commercial reforestation company funded from Denmark, focused on establishment of timber plantations on…
Government & Community Relations Assistant   Grandis Timber Co Ltd., is a commercial reforestation company funded from Denmark, focused on establishment of timber plantations on…
អ្នកបើកបរ ក្រុមហ៊ុន Grandis Timber Ltd ជាក្រុមហ៊ុនដាំដុះព្រៃឈើពាណិជ្ជកម្ម ដែលទទួលបានមូលនិធិពី ប្រទេសដាណឺម៉ាកដោយផ្តោតលើការបង្កើតចម្ការឈើ ដែលរិចរិលនៅលើដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ច​ ស្ថិតនៅ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ។ ក្រុមហ៊ុន Grandis Timber Ltd បានទទួល សញ្ញាប័ត្រ FSCTM ដំបូងគេ នៅកម្ពុជា តាំងពីឆ្នាំ ២០១៣ ដោយសារតែ​យើងមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះការការពារសង្គម និងបរិស្ថាន ក៏ដូចជាការ…
  Vancant Mechanic   Grandis Timber Ltd is a commercial reforestation company funded from Denmark, focused on establishment of timber plantations on previously deforested lands…
ជាងជួសជុលម៉ូតូ ក្រុមហ៊ុន Grandis Timber Ltd ជាក្រុមហ៊ុនដាំដុះព្រៃឈើពាណិជ្ជកម្ម ដែលទទួលបានមូលនិធិពី ប្រទេសដាណឺម៉ាកដោយផ្តោតលើការបង្កើតចម្ការឈើ ដែលរិចរិលនៅលើដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ច​ ស្ថិតនៅ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ។ ក្រុមហ៊ុន Grandis Timber Ltd បានទទួល សញ្ញាប័ត្រ FSCTM ដំបូងគេ នៅកម្ពុជា តាំងពីឆ្នាំ ២០១៣ ដោយសារតែ​យើងមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះការការពារសង្គម និងបរិស្ថាន ក៏ដូចជាការ…
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក ក្រុមហ៊ុន Grandis Timber Ltd ជាក្រុមហ៊ុនដាំដុះព្រៃឈើពាណិជ្ជកម្ម ដែលទទួលបានមូលនិធិពី ប្រទេសដាណឺម៉ាកដោយផ្តោតលើការបង្កើតចម្ការឈើ ដែលរិចរិលនៅលើដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ច​ ស្ថិតនៅ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ។ ក្រុមហ៊ុន Grandis Timber Ltd បានទទួល សញ្ញាប័ត្រ FSCTM ដំបូងគេ នៅកម្ពុជា តាំងពីឆ្នាំ ២០១៣ ដោយសារតែ​យើងមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះការការពារសង្គម និងបរិស្ថាន ក៏ដូចជាការ…