ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក ក្រុមហ៊ុន ហ្គ្រែនឌីស ធីមប៊ើរ អិលធីឌី ជាក្រុមហ៊ុនដាំដុះព្រៃឈើពាណិជ្ជកម្ម ដែលទទួលបានមូលនិធិពី ប្រទេស ដាណឺម៉ាកដោយផ្តោតលើការបង្កើតចម្ការឈើ ដែលរិចរិលនៅលើដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ច ស្ថិតនៅ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ។ ក្រុមហ៊ុន ហ្គ្រែនឌីស ធីមប៊ើរ អិលធីឌី បានទទួល សញ្ញាប័ត្រ FSCTM ដំបូងគេ នៅកម្ពុជា តាំងពីឆ្នាំ ២០១៣ ដោយសារតែយើងមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះការការពារសង្គម និងបរិស្ថាន…
Job Announcement Grandis Timber Ltd is a commercial reforestation company funded from Denmark, focused on establishment of timber plantations on previously deforested lands on Economic…
Job Announcement   Position - Sustainability Officer Grandis Timber Co Ltd is a commercial reforestation company funded from Denmark, focused on establishment of timber plantations…